+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
 1. #1

  Аватар для Accent
  Информация

  Громадська рада при ГУМВС України в Дніпропетровській області

  Думаю,пора осветить деятельность этого незаметного органа,безбедно существующего с октября 2011,поскольку многие вопросы,затрагиваемые нами-это их прямая обязанность .
  1.2. Рада створюється на термін 4 роки з метою сприяння ГУМВС в питаннях забезпечення прав людини, зміцнення законності, підвищення правової культури серед працівників органів внутрішніх справ області, розуміння ними необхідності дотримання прав людини, укріплення взаємодії з громадськими організаціями, підвищення правової культури та свідомості населення України, налагодження системного діалогу та ефективної взаємодії.

  ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду


  Затверджено
  рішенням № 1 від 21.10.2011
  засідання Громадської ради при ГУМВС  ПОЛОЖЕННЯ
  про Громадську раду при ГУМВС України в Дніпропетровській області


  1. Загальні положення
  1.1. Громадська рада при ГУМВС України в Дніпропетровській області (далі – Рада) є постійно діючим колегіальним виборчим консультативно-дорадчим органом, який надає допомогу ГУМВС України в Дніпропетровській області (далі – ГУМВС) у реалізації завдань правоохоронних органів щодо дотримання прав людини, здійснює громадський контроль за дотриманням прав людини та діяльністю органів внутрішніх справ.
  1.2. Рада створюється на термін 4 роки з метою сприяння ГУМВС в питаннях забезпечення прав людини, зміцнення законності, підвищення правової культури серед працівників органів внутрішніх справ області, розуміння ними необхідності дотримання прав людини, укріплення взаємодії з громадськими організаціями, підвищення правової культури та свідомості населення України, налагодження системного діалогу та ефективної взаємодії.
  1.3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними документами з прав людини, які ратифіковані Верховною Радою України, нормами міжнародного права та міжнародними угодами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
  1.4. Рішення Ради носять рекомендаційний характер.

  2. Завдання і напрямки діяльності Ради
  2.1. Сприяння впровадженню та дотриманню принципів прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.
  2.2. Аналіз ефективності діяльності органів внутрішніх справ у напрямку дотримання прав людини, реалізації принципів відкритості, гласності в діяльності міліції, сприяння підвищенню її авторитету в суспільстві.
  2.3. Розроблення, обговорення та сприяння впровадженню громадських ініціатив щодо укріплення законності та дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.
  2.4. Участь у запобіганні, виявленні, а у встановлених законодавством випадках – у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав, законних інтересів фізичних і юридичних осіб, інтересів держави, а також у інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  2.5. Здійснює громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції.
  2.6. Сприяння вдосконаленню механізмів співпраці ГУМВС з органами державної та представницької влади, політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової інформації, науковими установами щодо поліпшення ситуації із захисту прав громадян, дотримання законності та правопорядку, формування правової культури населення.
  2.7. Здійснює громадський контроль за діяльністю ГУМВС, урахуванням ним пропозицій та зауважень громадськості, дотриманням нормативно-правових актів, у тому числі тих, які спрямовані на запобігання та протидію корупції.
  2.8. Бере участь у налагодженні взаємодії ГУМВС з інститутами громадянського суспільства, органами законодавчої, виконавчої і судової влади, місцевого самоврядування, засобами масової інформації.
  2.9. Сприяє практичній реалізації заходів із патріотичного виховання, правового і соціального захисту працівників і ветеранів МВС.
  2.10. Організовує та бере участь у роботі мобільних груп при ГУМВС.
  2.11. Консультування керівництва ГУМВС з проблем забезпечення прав людини, складних поточних проблем політики, економіки, соціології, інших питань, що стосуються діяльності органів внутрішніх справ.
  2.12. Рада має бланк із своїм найменуванням.


  3. Функції членів Ради
  3.1. Практична і методична допомога у формуванні дієвих механізмів дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.
  3.2. Розгляд заяв фізичних і юридичних осіб або їх асоціацій щодо недотримання органами внутрішніх справ прав і свобод людини, закріплених у Конституції України, міжнародному праві і національному законодавстві.
  3.3. Інформування заявника щодо його прав і наявні можливості правового захисту і сприяння йому в доступі до цих засобів.
  3.4. Здійснення посередницьких функцій для відновлення порушених прав і свобод за допомогою погоджувальної процедури.
  3.5. Направлення заяв (від імені заявника або від свого імені) компетентним посадовим особам ГУМВС для вирішення по суті.
  3.6. Проведення громадських розслідувань щодо порушень прав людини працівниками органів внутрішніх справ, дотримуючись принципу невтручання в оперативно-службову діяльність.
  3.7. Прийняття висновків за результатами проведеного громадського розслідування з передачею їх керівництву ГУМВС.
  3.8. Проведення зустріч та бесід з особовим складом структурних підрозділів з питань їх соціального захисту, умов праці, проблем дотримання працівниками міліції конституційних прав і свобод людини і громадянина.
  3.9. Захист прав працівників органів внутрішніх справ.
  3.10. Збір, підготовка і поширення інформаційних матеріалів, які включають внутрішнє законодавство з питань забезпечення прав людини органами внутрішніх справ, коментарі до нього, відповідні адміністративні і судові рішення та їх тлумачення вищими судовими органами.
  3.11. Організація та проведення спеціалізованих семінарів з прав людини для працівників органів внутрішніх справ та громадських організацій.
  3.12. Надання пропозицій та програм з найбільш актуальних проблем діяльності органів внутрішніх справ у галузі боротьби зі злочинністю і захисту прав та інтересів громадян, забезпечення безпеки суспільства та держави.
  3.13. Роз’яснення громадськості змісту програм, ініціатив, окремих напрямків діяльності МВС України, перш за все щодо дотримання прав людини.
  3.14. Сприяння зміцненню зв’язків правоохоронних органів із засобами масової інформації, висвітленню його діяльності.
  3.15. Підготовка і надання органам державної влади та управління доповідей, аналітичних довідок, рекомендацій і пропозицій, що стосуються будь-яких питань, пов'язаних з правами людини в контексті діяльності органів внутрішніх справ.
  3.16. Підтримання робочих стосунків з правозахисними організаціями та організаціями, які здійснюють нагляд за дотриманням прав людини.

  4. Порядок формування та діяльності Ради
  4.1. Раду очолюють співголови. Співголови обираються членами Ради на термін дії Ради. Вони колегіально з членами Ради визначають пріоритетні напрямки діяльності Ради. Співголови ведуть засідання Ради відповідно до цього Положення та Регламенту роботи Громадської ради.
  4.2. Співголови Ради:
  - організовують поточну діяльність Ради та її планування;
  - організовують підготовку та скликають чергові та позачергові засідання Ради;
  - головують на засіданнях Ради;
  - від імені Ради підписують ухвалені Радою документи;
  - за попереднім погодженням з керівництвом Головного управління беруть участь у заходах, які здійснюються ГУМВС.
  4.3. До складу Ради можуть включатися представники органів виконавчої, судової влади, представники громадських організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, науковці.
  4.4. Кількість членів Ради визначається начальником ГУМВС. Кожен член Ради може долучати до своєї діяльності експертів, які працюють на громадських засадах.
  4.5. Рада може створювати робочі (експертні) тимчасові та постійно діючі групи з пріоритетних напрямків діяльності, до роботи в яких може залучати сторонніх експертів за погодженням з усіма членами Ради. Кількість членів експертних груп, а також основні напрямки, за якими вони створюються, визначаються співголовами Ради за погодженням з усіма її членами.
  4.6. Відповідальний секретар, який затверджується начальником Головного управління, організовує поточну взаємодію Ради із структурними підрозділами ГУМВС, забезпечує підготовку та проведення засідань Ради, організаційно-технічне та документальне забезпечення діяльності Ради, у тому числі формує порядок денний, який виноситься на затвердження членів Ради, та список запрошених осіб (за погодженням з членами Ради). Для проведення цієї роботи, у разі необхідності, відповідальний секретар за згодою співголів Ради може залучати працівників відповідних структурних підрозділів ГУМВС.
  4.7. Серед представників громадськості обирається секретар Ради, котрий допомагає відповідальному секретареві у здійсненні його функцій.
  4.7. Члени Ради діють на громадських засадах.

  5. Права та обов’язки членів Ради
  5.1. Члени Ради беруть участь у підготовці та проведенні засідань Ради, формуванні порядку денного, в обговоренні питань, винесених на її розгляд, у формуванні робочих груп.
  5.2. Вносять пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Ради, а також з питань, що обговорюються.
  5.3. Беруть участь у діяльності експертних та робочих груп, очолюють їх.
  5.4. Ініціюють залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Ради.
  5.5. У випадку незгоди з прийнятим рішенням висловлюють власну думку, що фіксується у протоколі засідання Ради.
  5.6. Проводять спільні з керівництвом Головного управління особисті прийоми громадян.
  5.7. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Ради зобов’язані письмово викласти власну думку, що фіксується у протоколі засідання. Делегування повноважень членів Ради не допускається.
  5.8. Вхід членів Ради до адмінбудівлі ГУМВС здійснюється відповідно до встановленого пропускного режиму.
  5.9. При проведенні громадського розслідування заяви про порушення прав людини працівниками органів внутрішніх справ члени Ради:
  - одержують письмові або усні роз'яснення від усіх осіб (у тому числі державних посадових та службових осіб), що можуть мати інформацію щодо даного порушення, або в інший спосіб надають допомогу в розслідуванні;
  - здійснюють дії, необхідні для проведення належної перевірки заяви та які не суперечать законодавству;
  - надають рекомендації органам внутрішніх справ за результатами розслідування і оцінюють дії органів внутрішніх справ.

  СКЛАД РАДИ

  Співголови Громадської ради при ГУМВС:

  Бабенко Віктор Миколайович, начальник ГУМВС;

  Прокоф’єв Юрій Миколайович, віце-президент Міжнародної асоціації офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «ЦЕНТР»

  Заступники співголів Громадської ради при ГУМВС:

  Фесенко Сергій Олександрович, начальник УКЗ ГУМВС;

  Єрьомін Андрій Юрійович, директор Фонду соціального захисту робітників міліції і їх сімей «Правопорядок»

  Відповідальний секретар Громадської ради при ГУМВС:

  Чурков Роман Володимирович, начальник ВДЗ ГУМВС

  Секретар Громадської ради при ГУМВС:

  Литвин Віктор Лук’янович, голова ради ветеранів ГУМВС

  Члени Громадської ради при ГУМВС:

  Троценко Віктор Олексійович, перший заступник начальника ГУМВС;

  Ковтун Ірина Василівна, начальник штабу ГУМВС;

  Нізельник Олександр Іванович, начальник РСУ ГУМВС;

  Щербатов Олексій Володимирович, начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС;

  Бабич Лариса Ігорівна, голова Дніпропетровської міської організації «Діти війни»;

  Грушевський Георгій Миколайович, головний редактор газети ГУМВС «Кримінальна панорама»;

  Засядьвовк Юрій Іванович, представник Гетьмана Українського реєстрового козацтва в Дніпропетровській області;

  Ковальчук Олексій Семенович, головний редактор газети «Вісті Придніпров’я»;

  Кравчук Микола Петрович, головний редактор газети «Наше місто»;

  Кричетніков Анатолій Павлович, асоціація прокурорів України;

  Миргородський Юрій Миколайович, віце-президент адвокатської фірми «Династія»;

  Немикин Юрій Миколайович, Головний Отаман Дніпропетровського козацького округу Азово-Чорноморського козацького війська;

  Павленко Микола Іванович, офіційний представник Міжнародної асоціації ЗМІ;

  Суханов Сергій Анатолійович, президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація споживчої безпеки України»;

  Чангли Валентин Іванович, генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії

  ПЛАН роботи на 2012р

  «ЗАТВЕРЖЕНО»
  на засіданні Громадської ради при ГУ МВС України в Дніпропетровській області
  « 16 » лютого 2012р.

  ПЛАН

  роботи Громадської ради при ГУ МВС України в Дніпропетровській області
  на 2012 рік м.Дніпропетровськ


  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ НА 2012 рік
  1. Залучення громадян, громадських об'єднань до реалізації державної політики у сфері громадського
  порядку, профілактики правопорушень, забезпечення громадської безпеки, а також сприяння в
  реалізації державної політиці у сфері протидії злочинності.
  2. Участь у розробці і розгляді концепцій, програм, ініціатив громадян та громадських об'єднань з
  найбільш актуальних питань діяльності органів внутрішніх справ області.
  3. Інформувати громадян, через засоби масової інформації та в публічному обговоренні цих питань з
  населенням та в робітничих колективах, про діяльність ГУ МВС України в Дніпропетровській
  області та хід проведення реформи МВС України.
  4. Аналізувати думку громадян про роботу підрозділів міліції області та доводити отриману в
  результаті аналізу узагальнену інформацію до керівників цих підрозділів для усунення недоліків.
  5. Здійснювати громадський контроль за діяльністю підрозділів ГУ МВС України в Дніпропетровській
  області.
  6. Надавати допомогу працівникам міліції в запобіганні дитячої злочинності.
  7. Спільно з керівництвом ГУ МВС України в Дніпропетровській області проводити заходи по
  профілактиці порушень антикорупційного законодавства працівниками міліції області.
  8. Встановити чіткій порядок реагування на інформацію про порушення прав громадян працівниками
  міліції Дніпропетровської області.


  № п/п Запланований захід Термін виконання Відповідальний за виконання Відмітка про виконання
  1 2 3 4 5
  1 Організувати проведення засідань Громадської ради лютий, травень серпень, листопад Співголови Громадської ради Секретаріат
  2 Організувати роботу громадської приймальні Громадської ради. Розробити графік прийому громадян членами Громадської ради з числа громадськості. Січень - Лютий. Єрьомін А.Ю.
  3 Сформувати склад постійних робочих груп Громадської ради. Лютий. Заступники співголов ради Члени Громадської ради.
  4 Опрацювати питання з МВС України про залучення співголови Громадської ради, від громадськості ,на засідання колегії ГУ МВС України в Дніпропетровській області ,на яких не розглядаються питання оперативної діяльності. Лютий Співголови Громадської ради
  5 Вирішити питання залучення членів Громадської ради ,від громадськості, у роботі обласної центральної атестаційної комісії,а також у прийомі громадян з керівництвом ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Лютий Співголови Громадської ради
  6 Налагодити зустрічі керівників постійних робочих груп Громадської ради з заступниками керівника ГУ МВС України в Дніпропетровській області для опрацювання питань по взаємодії по напрямкам діяльності Лютий, березень Співголови Громадської ради Голови постійних робочих груп
  7 Організувати на сайті ГУ МВС України в Дніпропетровській області та в ЗМІ інформацію про діяльність Громадської ради. Січень- грудень Єрьомін А.Ю., Немикін Ю.М.
  8 Вирішити питання участі членів Громадської ради від громадськості у офіційних заходах організованих ГУ МВС України в Дніпропетровській області Лютий - грудень Співголови Громадської ради

  9 Забезпечити участь членів Громадської ради в Січень – грудень Немикін Ю.М
  проведенні прес-конференцій, «прямих ліній»,
  пропагандистських акціях, ініційованих ГУ МВС в
  Дніпропетровській області
  10 Налагодити роботу постійно діючих робочих груп Лютий постійно Єрьомін А.Ю
  Громадської ради . Розробити функціональні обов'язки Голови постійних робочих
  для членів цих груп та встановити контроль за їх діяльністю.

  11 Розробити та затвердити бланк Громадської ради. Лютий Ерьомін А.Ю
  Організувати діловодство в секретаріаті ради.

  12 Провести моніторинг дотримання законності
  працівниками міліції в містах Дніпропетровськ, Лютий Постійно Прокофьєв Ю.М
  Дніпродзержинськ,КривийРіг, Нікополь та Жовті Води. Ерьомін А.Ю

  13 Згідно з розробленим графіком,організувати прийом членами
  Громадської ради мешканців міст та районних центрів області Лютий-Грудень Прокофьєв Ю.М. Ерьомін А.Ю.
  в приміщеннях підрозділів ГУ МВС України Суханов С.А.Засядьвовк Ю І
  в Дніпропетровський області

  14 Для підвищення іміджу міліції,ввести розділ на сторінці
  «Громадська рада» сайту ГУ МВС України в Дніпропетровський
  області -« Добрі справи міліції.» , в якому висвітлювати позитивний Березень постійно Ерьомін А.Ю.Немикін Ю.М.
  досвід в праці міліціонерів

  15 Організувати проведення «круглих столів» на
  телебаченні з наступною тематикою :
  - Профілактика дитячої злочинності та захист прав 1 квартал поточного року Єрьомін А.Ю.,Бабіч Л.І.
  неповнолітніх. 2 квартал поточного року Єрьомін А.Ю.,Щербатов О.В.
  Миргородський Ю.М.

  І - Про стан дотримання антикорупційного 3 квартал поточного року Немикін Ю.М., Ерьомін А.Ю. Литвин В.Л.
  законодавства працівниками міліції області.
  2 - Про діяльність ветеранських організацій по
  патріотичному вихованню молодих

  співробітників ОВС в області. Звіт про діяльність Громадської ради при ГУ МВС України в Дніпропетровській області за 201 2 рік 4 квартал поточного року Єрьомін А.Ю. Голови постійних робочих груп
  16 Провести незалежне дослідження, методом опитування мешканців Дніпропетровська , про стан довіри до працівників міліції. 2 квартал поточного року Ерьомін А.Ю., Суханов С.А. Немикін Ю.М.
  17 Подавати керівнику ГУ МВС України в Дніпропетровській області пропозиції по Постійно Прокофьєв Ю.М., Ерьомін А. Суханов С.А.,Немикін Ю.М.
  удосконаленню діяльності підрозділів міліції області Засядьвовк Ю.І.
  18 3 метою здійснення громадського контролю,після проведеного моніторингу , організувати зустрічі з особовим складом тих підрозділів ГУ МВС України в Дніпропетровській області,в яких виявилось більш порушень законодавства України. Проведення цих зустрічей висвітлювати у ЗМІ та на сайті ГУ МВС в області. Січень-грудень Ерьомін А.Ю., Суханов С.А.,Немикін Ю.М. Засядьвовк Ю.І., Миргородський Ю.М.
  19 Розробити перечень питань та графік виїзду робочих груп для здійснення громадського контролю Лютий
  Ерьомін А.Ю., Немикін Ю.М. Миргородський Ю.М.
  підрозділів міліції в області. Засядьвовк Ю.І.
  20 Для підвищення іміджу міліції, організувати участь членів ради,від громадськості,у проведенні зустрічей керівників та дільничних інспекторів міліції з мешканцями міст,районів та селищ. Постійно Прокофьєв Ю.М , Ерьомін А.Ю. Суханов С.А., Немикін Ю.М.


  ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ ПРАЦЮЄ:
  ПОНЕДIЛОК-П'ЯТНИЦЯ
  09:00—18:00
  ТЕЛЕФОН
  756 52 65
  Прийом громодян за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 20-а з 14.00-18.00 Щопонеділка.
  как мне кажется-видео с "отлистыванием чего-то" в автомобиле дпс 1140 ,а также -последовавшие отмазки из облГАИ- как раз тема для их деятельности.
  Судя из их странички на сайте УМВД
  http://www.umvs.dp.ua/public_council
  -вся их работа с момента создания -рассмотрение стычки подполковника Волчкова с таксистом в декабре 2011, весенний отчёт о всеукраинской акции "Милиция под контролем" и самая свежая "акция"-поздравления с Днём милиции пару дней назад.
  Предлагаю создать список нескучных вопросов для рассмотрения в данной организации. Все противоправные действия сотрудников МВД,в том числе и ГАИ-просто обязана рассматривать именно Громадська рада при ГУМВС України в Дніпропетровській області
  Последний раз редактировалось Accent; 23.12.2012 в 14:30.
  If You Feel You're In Control, You're Not Going Fast Enough - (c) M. Andretti

 2. #2

  Аватар для Swimmer
  Информация
  Действительно интересно. Ну что ж, проверю, как работает эта рада. Следующие пару заявлений отправлю туда.
  Думаю это еще одна структура, которая, как и прокуратура, создана для защиты ментов от злобных граждан.

 3. #3

  Аватар для Accent
  Информация
  думаю,им же можно направить и прошлые материалы с "размазанными" ответами
  If You Feel You're In Control, You're Not Going Fast Enough - (c) M. Andretti

 4. #4

  Аватар для vbratok
  Информация
  Ну посмотрим...
  Хотя как всегда, "свежо приданице, да вериться с трудом". От сюда и недоверие.

 5. #5

  Аватар для Accent
  Информация
  Сегодня написали инфозапрос в эту организацию(по дтп со Скорой возле оперного театра)
  -посмотрим насколько эффективна эта Громадська Рада
  кто будет писать-шапка такая:
  Начальнику ГУМВД Украины
  в Днепропетровской области
  Бабенко Виктору Николаевичу
  копия-Общественному Совету
  при ГУМВД Украины
  в Днепропетровской области
  вул. Красна, 20-а, ,
  м. Дніпропетровськ,
  49101
  Ф. И. О.
  проживающего по адресу :
  ул._________,кв __,Днепропетровск,49---

  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС.

  Уважаемый Виктор Николаевич!
  If You Feel You're In Control, You're Not Going Fast Enough - (c) M. Andretti

 6. #6

  Аватар для Accent
  Информация
  Работает Рада-и достаточно оперативно!
  Сегодня дали ответ по инфозапросу о дтп на Серова-К.Маркса, 14го обещают дать ответ по играм ИДПС с прибором Визир.
  Обращения принимают не только по почте,но и через Общественную приёмную при обл.МВД на Красной 20а
  If You Feel You're In Control, You're Not Going Fast Enough - (c) M. Andretti

 7. #7

  Аватар для Alexandr1300
  Информация  Цитата


  Сообщение от Accent Посмотреть сообщение
  Сегодня дали ответ по инфозапросу о дтп на Серова-К.Маркса
  Ответ тебя удовлетворил или "уважно...розслидування...высновкы...вам здалося..."?
  Взвешиваю квадратуру круга. МАУ.

 8. #8

  Аватар для Accent
  Информация
  Alexandr1300, знаешь-на удивление пунктуально ответили-ещё не читал-только по телефону слышал-но вроде чётко по пунктам. надеюсь завтра получить-и выложу-и текст запроса и ответ.
  Тоже ,конечно,умеют отвечать "точно на вопрос-и ни слова в сторону" . Но уже что-то- этот орган повыше,чем мастер красивого слога майор ДАИ Шварц ))) и повлиятельней,учитывая,что заявления пишутся
  Начальнику ГУМВД Украины в Днепропетровской области Бабенко Виктору Николаевичу
  If You Feel You're In Control, You're Not Going Fast Enough - (c) M. Andretti


 
+ Ответить в теме

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
Вверх