ДО___________________________________ СУДУ
__________________________________________
ПОЗИВАЧ:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ВІДПОВІДАЧ:
_______________________ районна адміністрація __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________


ПОЗОВНА ЗАЯВА
(щодо оскарження бездіяльності _________________ районної адміністрації м. ___________)

__________ року я, як громадянин України, реалізуючи своє конституційне і законне право на отримання інформації, звернувся до ______________ районної адміністрації м. ____________ з запитом (далі за текстом – "запит"), у якому просила надати наступну інформацію:
1.________________________________________.
2.________________________________________.
3. ________________________________________
Відповідно до поштового повідомлення про вручення (додається), запит надійшов до адресата _______ року. На жаль, незважаючи на те, що відповідно до ст. 33 Закону України "Про інформацію" "задоволення запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не передбачено законом", на сьогодні жодної відповіді на запит мені надано не було. Вважаю, що бездіяльність ______________ районної адміністрації м. ____________ є неконституційною та незаконною, ненадання відповіді на запит порушує моє, як громадянина України, право на інформацію, оскільки:
1. Відповідно до ст. 40 Конституції України, "усі мають право направляти…письмові звернення...до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк". Згідно з частиною другою ст. 34 Конституції України "кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір". При цьому відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти на підставі, в межах повноважень, що передбачені Конституцією і законами України.
2. Статтею 9 Закону України "Про інформацію" передбачено, що "всі громадяни України...мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів". Одним з механізмів реалізації цього права є надсилання громадянами інформаційних запитів та запитів про надання інформації (ст. 32 цього ж Закону), причому за частиною другою та третьою ст. 45 цього Закону "ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом. Суб'єкт права на інформацію може вимагати усунення будь-яких порушень його права".
3. Відповідно до ст. 10 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, ратифікованої Законом України від 17.07.97р., кожна людина має право одержувати і поширювати інформацію. При цьому: - за частиною першою ст. 9 Конституції України "чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України", - за ст. 4 Закону "Про інформацію" міжнародні договори та угоди, ратифіковані Україною, є частиною законодавства України про інформацію, - за п.1 ст.19 Закону України "Про міжнародні договори України" від 29.06.04 "чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства".
4. Відповідно до Рекомендації Комітету міністрів державам-членам Ради Європи № R (81) 19 стосовно доступу до інформації, право доступу до інформації надається будь-якій особі, без будь-яких обмежень. Таким чином, не надавши в установлений законом строк обґрунтованої відповіді на запит від ___________ року своєю бездіяльністю унеможливив реалізацію мною, відповідно до законодавства, права на отримання інформації, порушивши низку чинних правових норм, включно з нормами Конституції України. Моє порушене право на інформацію має бути відновлене шляхом визнання бездіяльності _________________ протиправною і зобов'язанням його надати мені належну обґрунтовану відповідь, задовольнивши запит. Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 19, 34, 40, ч.2 ст.55 Конституції України, ст.9, 29, 33, 45 ЗУ "Про інформацію", ст. 10 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, ратифікованої Законом України від 17.07.97, керуючись ст. 6, 17-19, 104-106, п.п.1, 2, п.2 ст.162 Кодексу адміністративного судочинства України,
ПРОШУ :
1. Визнати протиправною бездіяльність ______________ районної адміністрації м. ____________, яка виявилася у ненаданні відповіді на мій запит від _____________ р.
2. Зобов'язати _______________ районну адміністрацію м. ____________ протягом 15-ти днів надати, відповідно до законодавства, належну обґрунтовану відповідь на мій запит від ____________ р.
3. Стягнути з відповідача на мою користь сплачений судовий збір в розмірі ________ грн.

Додатки:
1.Копія запиту до ______________ районної адміністрації м. ____________ від ________ року
2. Копія повідомлення (датовано _________р) про вручення адресату вищезазначеного запиту
3. Копія позовної заяви і доданих до неї матеріалів для відповідача.
4. Квитанція про сплачений судовий збір.

___________ року _________________